Regulamin Instagram Wygraj zestawy maseczek marki Orientana!


Regulamin konkursu Wygraj zestawy maseczek marki Orientana!

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest ToKoMo S.C., ul. Wańkowicza 1 , 09-410 Płock, NIP: 7743171872.
2. Fundatorem nagrody jest Orientana.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/wizaz24/ (zwanej dalej „Fanpage”).

Warunki uczestnictwa
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
7. Konkurs trwa od 26.06.2020 do 28.06.2020 do godziny: 23:59.
8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.06.2020 za pośrednictwem FanPage.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Intagrama.

Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega: wstawieniu zdjęcia z produktami marki Orientana i oznaczenie Fanpaga’e @wizaz24.
11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
12. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą jedno zdjęcie, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne i trafne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie lub przez adres e-mail.

Nagroda
14. Nagrodą w konkursie jest: zestaw maseczek Glow marki Orientana o wartości 67.50 zł.
15. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową.
16. Po odbiór nagrody należy się zgłosić i podać adres wysyłki do 5 lipca 2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.
17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”
24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.