Regulamin konkursu Wygraj zestawy maseczek marki Orientana!


Regulamin konkursu Wygraj zestawy maseczek marki Orientana!


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest ToKoMo S.C., ul. Wańkowicza 1 , 09-410 Płock, NIP: 7743171872.
2. Fundatorem nagrody jest Orientana.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wizaz24pl (zwanej dalej „Fanpage”).

Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
8. Konkurs trwa od 22.06.2020 do 28.06.2020 do godziny: 23:59.
9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.06.2020 za pośrednictwem FanPage.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
11. Zadanie konkursowe polega: na wstawieniu komentarza pod postem konkursowym na Fanpage, które będzie odpowiedzią na pytanie Dlaczego chcesz wypróbować naturalne kosmetyki marki Orientana?.
12. W konkursie zostanie wybranych dwóch zwycięzców.
13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą dwa komentarze, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne i trafne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
15. Nagrodą w konkursie jest: zestaw maseczek Glow marki Orientana o wartości 67.50 zł.
16. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową.
17. Po odbiór nagrody należy się zgłosić i podać adres wysyłki do 5 lipca 2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.
18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.